17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

Uczelnia

Uniwersytet Rzeszowski powstał 1 września 2001 roku na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 czerwca 2001 roku, podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca 2001 roku. Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – Filii w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W Uniwersytecie funkcjonuje 10 wydziałów oraz 1 instytut działający na prawach wydziału, prowadzących kształcenie na 42 kierunkach.

 

Obecnie Uniwersytet Rzeszowski realizuje 30 projektów, które mają na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Programy, z których korzysta obecnie UR to: Rozwój Polski Wschodniej, Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Program Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2007-2013, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (Strategia Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020).

 

Więcej  informacji na temat Uniwersytetu Rzeszowskiego można znaleźć na stronie:

http://www.ur.edu.pl