17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

O projekcie

Projekt jest odpowiedzią na konkurs 1/POKL/4.1/innowacje i wpisuje się w cele szczegółowe nr 2 i 3 Priorytetu IV POKL – Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych.

 

Projekt ma na celu wypracowanie i przetestowanie metodyki monitoringu losów zawodowych absolwentów, bardziej efektywnej od dotychczasowych rozwiązań, służącej podnoszeniu jakości kształcenia na uczelni. Nowatorskim elementem w tej metodyce będzie wykorzystanie e-portalu z systemem lojalnościowym w celu zwiększenia skuteczności zastosowanych narzędzi badawczych. Produkt finalny projektu w wymiarze materialnym przyjmie postać poradnika zawierającego wspominaną wyżej metodykę. Na etapie testowania monitorowane będą losy zawodowe ponad 7000 absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w oparciu o wypracowaną Metodykę, w tym badanie pracodawców i ich oczekiwań oraz opracowanie rekomendacji dla władz UR w zakresie modyfikacji programów nauczania uwzględniających oczekiwanie pracodawców. W założeniu realizacja projektu ma pozytywnie wpłynąć na rozwój kształcenia, dzięki czemu w dłuższej perspektywie kompetencje absolwentów lepiej będą odpowiadały zapotrzebowaniu pracodawców. Wykształceni pracownicy będą stanowić kapitał ludzki firm, a także generować jego wartość dodaną, dzięki której przedsiębiorstwo może osiągnąć zysk. W sposób pośredni projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

 

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z firmą OPTeam S.A. oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej  GUS.

 

Finansowanie:

Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka.

Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie

liczby absolwentów kierunków kluczowych dla gospodarki

 

Zespół:

Małgorzata Kuta-Pałach - Menadżer projektu

Krystian Miąsik - Asystent Menadżera

Agnieszka Majka - Specjalista ds. monitoringu

Matylda Przepióra - Specjalista ds. rozliczeń

Ewa Halik - Specjalista ds. ewaluacji

 

Zespół badawczy w składzie:

ks dr hab. Witold Jedynak, prof UR - Koordynator merytoryczny

dr Krzysztof Malicki

dr Krzysztof Piróg

dr Sławomir Wilk

dr Magdalena Pokrzywa