17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

Regulamin

 

Regulamin Programu Lojalnościowego

w ramach projektu „PI LAUR- Losy Absolwentów Uczelni Rzeczpospolitej”

 

 

§ 1.

DEFINICJE

 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

 

1. Program – oznacza program lojalnościowy skierowany do absolwentów biorących udział w badaniach w projekcie organizowany przez Organizatora.

2. Organizator – Uniwersytet Rzeszowski (UR), al. T. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów realizujący projekt PI LAUR współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Uczestnik Programu (Uczestnik) – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego biorący udział w badaniach w projekcie.

4.  Regulamin – niniejszy regulamin Programu.

5.  Strona Internetowa – strona projektu dostępna pod adresem www.laur.edu.pl

6.  Administrator Danych Osobowych – JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

7. Dane Uczestników Programu - zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, w celu realizacji Program.

8.  Ankieta CAWI – ankieta dotycząca badania losów zawodowych absolwentów.

9. Projekt – projekt PI LAUR - Losy Absolwentów Uczelni Rzeczpospolitej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10. Menadżer projektu - Menadżer projektu PI LAUR - Losy Absolwentów Uczelni Rzeczpospolitej.

 

 

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Program zostanie przeprowadzony w okresie od 16 września 2013 – do 31 grudnia 2013 r. (I etap projektu).

2.  Program organizowany jest na terytorium Polski.

3.  Uczestnikami Programu mogą być tylko absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4.  W Programie nie może uczestniczyć Organizator oraz jego pracownicy.

5.  Udział w Programie jest dobrowolny.

6.  Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 3.

WARUNKI UDZIAŁU I FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

 

1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie przesłanej przez Organizatora na adres mailowy ankiety CAWI przez uczestnika programu.   

2. Uczestnik programu zgłasza swój udział w Programie tylko poprzez udział w badaniu losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego czyli wypełnienie ankiety CAWI.

3. Po wypełnieniu ankiety i zakończeniu badań uczestnik otrzyma dostęp do udostępnionych w ramach programu lojalnościowego;

a)     nagród rzeczowych – losowanych przez organizatora Programu w terminie podanym na stronie projektu,

b)    kuponów rabatowych,

c)     wzorów dokumentów aplikacyjnych (CV)

d)    wybranych testów kompetencji.

4. Organizator Programu ma prawo modyfikować zakres i zasoby programu lojalnościowego. Informacja o tych zmianach zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu.

5. Wykorzystanie wskazanych w pkt. 3.3 zasobów programu lojalnościowego przez uczestnika nie jest obligatoryjne.

6  Korzystanie z programu lojalnościowego jest możliwe do dnia 31 grudnia 2013r.

 

 

 

 

§ 4.

ZASOBY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

  1. Nagrody rzeczowe:

 

a)     Wykaz nagród zostanie przekazany do potencjalnych uczestników Programu w formie mailowej wraz z zaproszeniem do udziału w badaniach i programie oraz dostępny będzie na stronie internetowej Projektu.

b)    Nagrody zostaną rozlosowane w II połowie września 2013 roku. Szczegółowy termin losowania zostanie podany na stronie internetowej Organizatora.

c)     Losowanie odbędzie się przy użyciu systemu informatycznego

d)    W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn od siebie niezależnych, skontaktować się z Uczestnikiem (mailowo, telefonicznie), który uzyskał prawo do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wylosowania nagrody dla innego Uczestnika Programu.

e)     Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

f)     Organizator zastrzega sobie prawo odebrania Uczestnikowi Programu w przypadku powzięcia wiarygodnej i potwierdzonej informacji, że nie jest absolwentem UR uprawnionym do otrzymania ww nagrody.

g)    Uczestnik, dla którego wylosowana zostanie nagroda rzeczowa udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w celu opublikowania w Portalu. Ponadto udziela Organizatorowi zezwolenia na wykorzystanie swojego wizerunku, w celach marketingowych, w szczególności w celu opublikowania w prasie.

h)     Lista laureatów nagród rzeczowych zostanie opublikowana na stronie Organizatora.

 

2. Kupony, wzory dokumentów aplikacyjnych, testy kompetencji.

3. Uczestnik po wypełnieniu ankiety otrzyma w sposób elektroniczny (e-mail) informację o dostępie do Programu oraz jego zasobów tj. kuponów, wzorów dokumentów aplikacyjnych, wybranych testów kompetencji.

4. Korzystanie z Programu nie jest obligatoryjne.

5. Uczestnik Programu może skorzystać z każdych z wskazanych w pkt. 2 zasobów w sposób wielokrotny (nieograniczony).

 

 §5.

REKLAMACJE

 

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej (przesłanie listem poleconym) na adres: Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów z dopiskiem „Projekt PI LAUR” lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@laur.edu.pl, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia podania wyników losowania nagród rzeczowych. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.  Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

3. Pisemna i złożona w formie elektronicznej reklamacja winna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powody złożenia reklamacji.

4. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 10 dni roboczych od daty ich złożenia. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadomi osobę która wniosła reklamację, na adres wskazany w reklamacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację, o wynikach postępowania reklamacyjnego wyczerpuje tryb tego postępowania.

 

 

§ 6.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Programu jest Organizator

3. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów przeprowadzenia Programu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Programie

 

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.laur.edu.pl.  

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji treści postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników Programu w toku Programu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.laur.edu.pl będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

3.  Regulamin wchodzi w życie z dn. 16 września 2013.

4. Wszelkie spory związane z Programem będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne dla miasta Rzeszowa.