17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

Profile specjalizacji UR

Socjologia

Absolwenci kierunku SOCJOLOGIA mogą poszukiwać zatrudnienia m.in. w następujących zawodach:

Badacza– prowadzącego samodzielnie naukowe badania

Analityka – wykonującego analizy społeczne, rynkowe czy też ewaluacyjne

Eksperta – wskazującego na różne aspekty problemów, możliwości ich rozwiązania i skutki wynikające z przyjęcia tych rozwiązań,

Nauczyciela — kształcącego studentów w szkole wyższej

Absolwenci, w zależności od wybranej specjalizacji, mogą pracować w różnego typu organizacjach i instytucjach samorządowych, firmach badawczych, organizacjach wymagających od swoich członków dużej kreatywności (np. w branży reklamowej), wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii i komunikacji społecznej (w tym praw rządzących komunikowaniem masowym oraz socjotechnik), co jest podstawą działania w sektorze Public Relations (PR), czy Human Relations (HR). Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów socjologicznych absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w firmach konsultingowych i doradczych.

Rolnictwo

Absolwent jest specjalistą w zakresie produkcji rolniczej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wykazuje się znajomością ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją rolniczą oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Posiada informacje związane z agrobiznesem, doradztwem dla przedsiębiorstw rolnych, firm handlowych i usługowych
Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, usługach i doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.

Absolwent studiów II stopnia specjalności Agronomia z agrobiznesem, oprócz szerokiej zawodowej wiedzy rolniczej, posiada dodatkowe informacje na temat podstawowych problemów związanych z agrobiznesem, z doradztwem na rzecz firm sfery agrobiznesu, w tym przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, firm handlowych, usługowych, przedsiębiorstw rolnych i innych, organizacji prac złożonych i ekonomicznej oceny wybranych technologii, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw, negocjacji w biznesie, planu przedsięwzięcia gospodarczego (biznes plan). Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych.

Absolwent studiów II stopnia specjalności Kształtowanie Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej posiada wiedzę z zakresu procesów zachodzących na powierzchni Ziemi w warunkach Polski z uwzględnieniem ich wieku i dynamiki. Potrafi interpretować wskaźniki umożliwiające opis terenu pod względem przydatności gospodarczej na różne cele (w tym do produkcji rolniczej) oraz ochrony zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych. Zna problemy dotyczące alternatywnych kierunków produkcji roślinnej i użytkowania zwierząt. Wykazuje znajomość zagadnień z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, co pozwala na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności obszarów wiejskich. Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych.

Absolwent studiów II stopnia specjalności Rolnictwo Ekologiczne z Agroturystyką posiada wiedzę związaną z funkcjonowaniem gospodarstwa ekologicznego  i agroturystycznego oraz umiejętności z zakresu zagospodarowania płodów i produktów pochodzących z tego systemu produkcji. Zna zagadnienia związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, w jednostkach administracji samorządowej, państwowej i Unii Europejskiej związanych z dywersyfikacją obszarów wiejskich.

Matematyka

 

Absolwent studiów I stopnia specjalności zastosowania matematyki posiada wiedzę z różnych dziedzin matematyki wyższej, którą potrafi samodzielnie pogłębiać.  Zna metody i techniki właściwe dla różnych działów matematyki i odpowiednio je stosuje.  Posiada wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej konieczne do rozwiązywania teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.  Zna sposoby wykorzystania matematyki w finansach, bankowości, praktyce społecznej i gospodarczej czy przemyśle. Potrafi utworzyć modele matematyczne opisujące zjawiska  ekonomiczne, społeczne czy przemysłowe. Posługuje się jednym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  Jest przygotowany do zatrudnienia w bankach, instytucjach finansowych, urzędach statystycznych czy przemyśle w zależności od obranej ścieżki kształcenia. Może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku matematyka bądź kierunkach pokrewnych.

Absolwent studiów I stopnia specjalności nauczanie matematyki posiada wiedzę z różnych dziedzin matematyki wyższej, którą potrafi samodzielnie pogłębiać.  Zna metody i techniki właściwe dla różnych działów matematyki i odpowiednio je stosuje.  Posiada wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej konieczne do rozwiązywania teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.  Posługuje się jednym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  Posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, ogólnopsychologiczną i metodyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela.  Jest przygotowany do zatrudnienia w zawodzie nauczyciela na poziomie szkoły podstawowej. Może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku matematyka bądź kierunkach pokrewnych.

Absolwent studiów II stopnia specjalności zastosowania matematyki posiada pogłębioną wiedzę z różnych dziedzin matematyki na poziomie wyższym.

Zna  zaawansowane metody i techniki właściwe dla różnych działów matematyki i odpowiednio je stosuje. Posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi stosowanymi w rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematyki. Posługuje się jednym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W zakresie tego języka operuje słownictwem specjalistycznym związanym ze studiowanym kierunkiem i specjalnością.  Zna sposoby  wykorzystywania matematyki w finansach, bankowości  i ubezpieczeniach. Potrafi opisać zjawiska zachodzące w tych dziedzinach aktywności człowieka językiem matematycznym.  Jest przygotowany do świadomego podjęcia pracy w bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych.   Może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia

Absolwent studiów II stopnia specjalności nauczenia matematyki posiada pogłębioną wiedzę z różnych dziedzin matematyki na poziomie wyższym.

Zna  zaawansowane metody i techniki właściwe dla różnych działów matematyki i odpowiednio je stosuje. Posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi stosowanymi w rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematyki. Posługuje się jednym językiem obcym na poziomie B2+  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W zakresie tego języka operuje słownictwem specjalistycznym związanym ze studiowanym kierunkiem i specjalnością.  Posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, ogólnopsychologiczną i metodyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela.  Jest przygotowany do świadomego podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela na wszystkich poziomach wszystkich typów szkół. Może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia.

Biotechnologia

 

Kierunek studiów Biotechnologia, ze względu na interdyscyplinarność, należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, nauk rolniczych,  leśnych i weterynaryjnych a także technicznych. Przedmiotem kształcenia na kierunku Biotechnologia  jest integracja wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie wymienionych wyżej obszarów kształcenia i kompetencji inżynieryjnych w celu wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, w szczególności biosyntezy i biotransformacji przebiegających z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych — roślinnych i zwierzęcych — in vitro oraz enzymów; izolacji otrzymanych w ten sposób bioproduktów oraz usług.

Sylwetka absolwenta kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów I stopnia

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, także przemysłu pokrewnego; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Potrafi wykonać  podstawową  analitykę i pracować z użyciem materiału biologicznego, zna obsługę aparatury badawczej oraz urządzeń technologicznych. Samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Sylwetka absolwenta kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów II stopnia

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych.

 

Fizjoterapia

 

Absolwent wykazuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania  i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. Ponadto zdobędzie wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Po ukończeniu studiów absolwent wykazuje się znajomością i umiejętnościami praktycznymi z zakresu fizykoterapii, masażu i kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz zaopatrzenia ortopedycznego. Uzyska kompetencje zawodowe w zakresie procedur fizjoterapeutycznych, prowadzenia badań naukowych w zespołach badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną. Osoba, która ukończy studia w zakresie fizjoterapii będzie mogła pracować w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia tj. szpitalach o różnym profilu, specjalistycznych przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach wielospecjalistycznych oraz ośrodkach i sanatoriach, w przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej i ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach odnowy biologicznej i fitness, klubach sportowych ze sportowcami wyczynowymi i zawodowymi., domach opieki czy hospicjach. Dodatkową zaletą uzyskania dyplomu fizjoterapeuty jest możliwość prowadzenia własnej, niezależnej praktyki.

Filologia Angielska

 

Sylwetka absolwenta/perspektywy zawodowe:

Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka angielskiego;

Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;

Przekazanie podstawowej wiedzy o historii i strukturze języka angielskiego;

Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;

Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;

Wykształcenie umiejętności badawczych oraz krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

W przypadku specjalizacji nauczycielskiej przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.

 

Możliwości zatrudnienia 

Studia I stopnia

W przypadku specjalizacji nauczycielskiej absolwent ma możliwość zatrudnienia jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej

jako tłumacz – specjalizacja translatoryczna

 

Możliwości zatrudnienia

Studia II stopnia

jako nauczyciel języka angielskiego we wszystkich typach szkół;

jako pracownik naukowo-dydaktyczny na uczelni wyższej;

jako tłumacz.