17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

Badania

Badanie losów zawodowych absolwentów w ramach projektu LAUR obejmuje cztery etapy i wykorzystuje różnorodne techniki badawcze pozwalające uzyskać bogaty materiał o charakterze ilościowym i jakościowym.

 

 

I etap: BADANIE ABSOLWENTÓW UR TECHNIKĄ CAWI – dwie fale.

CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www). Technika pozyskiwania informacji w ilościowych badaniach opinii publicznej i rynku, w której respondent wypełnienia kwestionariusz ankiety elektronicznie. Zaletami tej techniki jest szybkość realizacji badań, wysoki stopień przetworzenia uzyskanych danych, brak ryzyka błędu ankietera oraz możliwość zamieszczania w kwestionariuszu multimediów i grafik.

 

II etap: BADANIE TECHNIKĄ CATI OSÓB, KTÓRE NIE WYPEŁNIŁY KWESTIONARIUSZA ANKIETY CAWI

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing- CATI). Technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych realizowanych przy wsparciu programu komputerowego. Główną zaletą badań CATI jest krótki czas ich realizacji. Zebrane informacje są na bieżąco wprowadzane przez ankietera do specjalnego programu komputerowego, dzięki czemu można bardzo szybko przeanalizować jak kształtują się opinie badanych osób.

 

III etap: BADANIA FOKUSOWE ABSOLWENTÓW REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNE TYPY NAUK

Fokus, Zogniskowany wywiad grupowy (Focus Group Interview - FGI). Technika stosowana w badaniach jakościowych, polegająca na przeprowadzeniu przez moderatora dyskusji wśród grupy fokusowej (np. eksperci, konsumenci) na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza. FGI dostarcza informacji m.in. na temat subiektywnych ocen badanych, percepcji konsumenta, jego postaw lub też wiedzy eksperckiej. Badania techniką FGI prowadzone są w tzw. fokusowni, w której znajdują się dwa pomieszczenia przedzielone lustrem weneckim.

 

IV etap: BADANIE ZA POŚREDNICTWEM DZIENNICZKÓW TWORZONYCH PRZEZ ABSOLWENTÓW (etap realizowany równolegle z poprzednimi)

Dzienniczki. Technika badawcza mająca rodowód w najstarszych i klasycznych badaniach socjologii. Wykorzystywana najczęściej do analizy dokumentów osobistych (listy, pamiętniki, autobiografie). Stosowana rzadko, trudna i czasochłonna, pozostaje jednak jednym z najskuteczniejszych sposobów uzyskania wglądu w motywacje, dążenia i postawy jednostek, a także uzyskiwania pogłębionego materiału o tym, jak ludzie radzą sobie w sytuacjach zmian społecznych.